โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทสรุปกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้ากากอนามัย (A Surgical Mask) โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – Based Learning) ของครูยุคดิจิทัล
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,19:35  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไม่มี
ชื่ออาจารย์ : นางสุจิน น้อยจีน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,12:21  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,11:43  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลกรรมการเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,11:42  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการยกย่องเป็นผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2564 จาก คศจ.สุราษฎร์ธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,11:41  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรประเภทผู้บริหารสถานศึกษา "ครูดีไม่มีอบายมุข" รุ่น10 ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,11:39  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,11:38  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,11:37  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการยกย่อมเป็นบุคคลต้นแบบรางวัล อวโลกิเตศวร อวอร์ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 สาขาเทิดทูนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,11:36  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 (ส.บ.ม.ท.)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,11:33  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..