โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ชุดการเรียนรู้ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2560 (พร้อมเฉลย)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เล่มที่ 1 การเลื่อนขนาน
 
โดย
นางเสาวภา  อุราพร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ


 

คำชี้แจง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดทำทั้งหมด 4 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 การเลื่อนขนาน               
เล่มที่ 2 การหมุน
เล่มที่ 3 การสะท้อน
เล่มที่ 4 การนำไปใช้
ก่อนที่นักเรียนจะศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรได้รับคำแนะนำและคำชี้แจงจากครู ผู้สอนให้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน แล้วจึงลงมือปฏิบัติ

คำชี้แจงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาคำชี้แจง
2. ศึกษาส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
5. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งทำกิจกรรมแนะแนวทาง ใบงานและแบบทดสอบ ที่มอบหมายโดยร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกัน
6. ในการทำกิจกรรมแนะแนวทาง ใบงานและแบบทดสอบ ควรศึกษาคำชี้แจงให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยควรถามครูผู้สอน
7. นักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมแนะแนวทาง ตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  ใฝ่เรียนรู้         จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างจริงจัง และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติผลงาน
8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมแนะแนวทาง อภิปรายผล  ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม แล้วทำใบงานและแบบทดสอบ และถ้าไม่ผ่านหรือต้องการฝึกเสริมให้ทำกิจกรรมซ่อมเสริม
9. ตัวแทนนักเรียนในกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการศึกษา
11. ทำแบบทดสอบหลังเรียน


 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การเลื่อนขนาน

1.  การเลื่อนขนาน

มาตรฐานการเรียนรู้
1. การใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลการใช้ปริภูมิ(Spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต(Geometric model)  ในการแก้ปัญหา
2. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และนำไปใช้ 
2. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุนรูปต้นแบบ และอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
3. หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
การสะท้อน และการหมุน บนระนาบในระบบพิกัดฉาก
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้
2. จำแนกแยกแยะรูปแบบของการแปลงทางเรขาคณิตได้
3. เปรียบเทียบรูปต้นแบบและภาพที่เกิดขึ้นจากการแปลงทางเรขาคณิตได้
4. อธิบายและบอกทิศทางของการเลื่อนขนานได้
5. หาความสัมพันธ์ของรูปต้นแบบและภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานได้
6. สรุปเงื่อนไขของการเลื่อนขนานได้
7. ตรวจสอบภาพที่กำหนดให้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานและอธิบายเงื่อนไขของการเลื่อนขนานได้
8. อธิบายรูปแบบการเลื่อนขนานได้
9. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบและอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
10. บอกพิกัดของจุดบนระนาบในระบบพิกัดฉากได้
11. หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากได้

สาระการเรียนรู้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต
2. ความหมายและเงื่อนไขของการเลื่อนขนาน
3. ภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
4. พิกัดของจุดที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

 
เอกสารประกอบการเรียนรู้
1. คำนำ >>> https://is.gd/HqGaO3
2. เนื้อหาการเลื่อนขนาน >>> https://is.gd/BGUec8
3. ภาคผนวก >>> https://is.gd/iweCCg
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การหมุน

 
2.  การหมุน


มาตรฐานการเรียนรู้
1. การใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลการใช้ปริภูมิ(Spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต(Geometric model)  ในการแก้ปัญหา
2. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และนำไปใช้ 
2. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุนรูปต้นแบบ และอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
3. หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
การสะท้อน และการหมุน บนระนาบในระบบพิกัดฉาก
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของการหมุนได้
2. อธิบายความหมายและหาข้อสรุปเงื่อนไขของการหมุนเมื่อจุดหมุนอยู่บนรูปต้นแบบได้
3. หาหลักการของสมมาตรการหมุนได้
4. สรุปความหมายและเงื่อนไขของการหมุนเมื่อจุดหมุนอยู่ภายนอกรูปต้นแบบได้
5. หาความสัมพันธ์ของรูปต้นแบบและภาพที่เกิดขึ้นจากการหมุนได้
6. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการหมุน
7. หาความสัมพันธ์ของจุดหมุนและอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
8. เขียนภาพที่เกิดขึ้นจากการหมุนรูปต้นแบบและอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
11. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการหมุนรูปต้นแบบและอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
12. หาพิกัดของจุดที่เกิดขึ้นจากการหมุนและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตที่ได้จากการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉากได้
 
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายและเงื่อนไขของการหมุน
2. การเขียนภาพที่เกิดขึ้นจากการหมุน
3. พิกัดของจุดที่เกิดขึ้นจากการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

เอกสารประกอบการเรียนรู้
1. คำนำ >>> https://is.gd/NkrO9k
2. เนื้อหาการหมุน >>> https://is.gd/atVu1O
3. ภาคผนวก >>>https://is.gd/q1MFK9 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การสะท้อน

 
3.  การสะท้อน


มาตรฐานการเรียนรู้
1. การใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลการใช้ปริภูมิ(Spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต(Geometric model)  ในการแก้ปัญหา
2. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และนำไปใช้ 
2. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุนรูปต้นแบบ และอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
3. หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
การสะท้อน และการหมุน บนระนาบในระบบพิกัดฉาก
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของการสะท้อนได้
2. เปรียบเทียบรูปต้นแบบและภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนได้
3. อธิบายความหมายและสรุปเงื่อนไขของการสะท้อนได้
4. หาความสัมพันธ์ของรูปต้นแบบและภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนได้
5. สรุปหลักการของรูปสมมาตรบนเส้นได้
6. หาความสัมพันธ์ของเส้นสะท้อนได้
7. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการสะท้อน
8. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนรูปต้นแบบและอธิบายวิธีการที่จะได้
ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
9. เขียนกราฟสมการเชิงเส้นได้
10. หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนมากกว่า 1 ครั้ง บนระนาบในระบบพิกัดฉากได้
11. หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนบนระนาบในระบบพิกัดฉากได้

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายและเงื่อนไขของการสะท้อน
2. ภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อน
3. พิกัดของจุดที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
 
เอกสารประกอบการเรียนรู้
1. คำนำ >>> https://is.gd/6Nq0Df
2. เนื้อหาการสะท้อน >>> https://is.gd/dmbcji
3. ภาคผนวก >>> https://is.gd/qjyUec
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การนำไปใช้


 
4.  การนำไปใช้

มาตรฐานการเรียนรู้
1. การใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลการใช้ปริภูมิ(Spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต(Geometric model)  ในการแก้ปัญหา
2. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และนำไปใช้ 
2. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุนรูปต้นแบบ และอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
3. หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
การสะท้อน และการหมุน บนระนาบในระบบพิกัดฉาก
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นำความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน  การหมุน  และการสะท้อนไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
2. นำความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การหมุน และการสะท้อนไปใช้ในงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการแปลงทางเรขาคณิตได้

สาระการเรียนรู้
1. การแก้โจทย์ปัญหาโดยการแปลงทางเรขาคณิต
2. กิจกรรมงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการแปลงทางเรขาคณิต

 
เอกสารประกอบการเรียนรู้
1. คำนำ >>> https://is.gd/qBAMBU
2. เนื้อหาการนำไปใช้ >>> https://is.gd/u5rUMm
3. ภาคผนวก >>> https://is.gd/lI0kBt
 
IP : 183.89.27.8
โพสเมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2562,16:18 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: