โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ชุดการเรียน16มีค60พร้อมเฉลย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เล่มที่ 1 การเลื่อนขนาน
 
โดย
นางเสาวภา  อุราพร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ


 

คำชี้แจง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดทำทั้งหมด 4 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 การเลื่อนขนาน               
เล่มที่ 2 การหมุน
เล่มที่ 3 การสะท้อน
เล่มที่ 4 การนำไปใช้
ก่อนที่นักเรียนจะศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรได้รับคำแนะนำและคำชี้แจงจากครู ผู้สอนให้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน แล้วจึงลงมือปฏิบัติ

คำชี้แจงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาคำชี้แจง
2. ศึกษาส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
5. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งทำกิจกรรมแนะแนวทาง ใบงานและแบบทดสอบ ที่มอบหมายโดยร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกัน
6. ในการทำกิจกรรมแนะแนวทาง ใบงานและแบบทดสอบ ควรศึกษาคำชี้แจงให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยควรถามครูผู้สอน
7. นักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมแนะแนวทาง ตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  ใฝ่เรียนรู้         จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างจริงจัง และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติผลงาน
8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมแนะแนวทาง อภิปรายผล  ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม แล้วทำใบงานและแบบทดสอบ และถ้าไม่ผ่านหรือต้องการฝึกเสริมให้ทำกิจกรรมซ่อมเสริม
9. ตัวแทนนักเรียนในกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการศึกษา
11. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การเลื่อนขนาน

การเลื่อนขนาน

มาตรฐานการเรียนรู้
1. การใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลการใช้ปริภูมิ(Spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต(Geometric model)  ในการแก้ปัญหา
2. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และนำไปใช้ 
2. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุนรูปต้นแบบ และอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
3. หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
การสะท้อน และการหมุน บนระนาบในระบบพิกัดฉาก
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้
2. จำแนกแยกแยะรูปแบบของการแปลงทางเรขาคณิตได้
3. เปรียบเทียบรูปต้นแบบและภาพที่เกิดขึ้นจากการแปลงทางเรขาคณิตได้
4. อธิบายและบอกทิศทางของการเลื่อนขนานได้
5. หาความสัมพันธ์ของรูปต้นแบบและภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานได้
6. สรุปเงื่อนไขของการเลื่อนขนานได้
7. ตรวจสอบภาพที่กำหนดให้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานและอธิบายเงื่อนไขของการเลื่อนขนานได้
8. อธิบายรูปแบบการเลื่อนขนานได้
9. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบและอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
10. บอกพิกัดของจุดบนระนาบในระบบพิกัดฉากได้
11. หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากได้

สาระการเรียนรู้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต
2. ความหมายและเงื่อนไขของการเลื่อนขนาน
3. ภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
4. พิกัดของจุดที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
 
เอกสารประกอบการเรียนรู้
IP : 183.89.27.8
โพสเมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2562,14:42 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: