โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลทิพย์ ชูแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอรทัย ชนะกาญจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวลัญจกร ทองเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางธัญทิพา อินทรกำเนิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายมวลชน ชูแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวรัชนี กลอนสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปิยะมาศ ชูมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกัญญานิษฐ์ ขุนประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางปราริศรา แสงสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์ ทองพิมล
ครูผู้ช่วย