โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
งานแนะแนว

นางสาวนภัสนันท์ รัตนคช
ครู คศ.2
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววริศรา จันทร์อินทร์
ครูผู้ช่วย