โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรวุฒิ ขวัญพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายณัฐนนท์ สงชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชิตพล ดวงสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายเหนือหล้า อินทรเจียว

นายธีรัตม์ สุขสะอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวพัชรา สีหะราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3