โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฐิติมา วุฒิจินดาศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกรรณิกา พุทธิสาวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวลภัสรดา เพ็ชรคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุณี หลีเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวณิชกุล ชุ่มแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายนพพร คงทอง
ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ หมื่นสุนทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวชลธิดา พัดวี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอทิตยา พาเมือง
ครูอัตราจ้าง