โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเสาวภา อุราพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวทัศนวรรณ รามณรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางปภาวรินทร์ นิลทัพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกนกอร ฤกษ์ดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวสุนิษา อินทรจงจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางกชพร ดำรงเกียรติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสุวิสา เพ็งจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางสายสมร เงินเหลี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น