โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895870444
อีเมล์ : kitty_eng@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
พ.ศ. 2541 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พ.ศ. 2548 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตร (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2542 - 2544 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ. 2544 - 2546 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
พ.ศ. 2547 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1 ระดับ 5
พ.ศ. 2547 - 2552 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครู
พ.ศ. 2553 - 2558 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครูชำนาญการ
พ.ศ. 2558 - 2560 โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนท่าชนะ
พ.ศ. 2560 - 2561 โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าชนะ
พ.ศ. 2561 - 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
พ.ศ. 2562 - 2564 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
2 รางวัลกรรมการเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
3 ได้รับการยกย่องเป็นผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2564 จาก คศจ.สุราษฎร์ธานี
4 รางวัลเกียรติบัตรประเภทผู้บริหารสถานศึกษา "ครูดีไม่มีอบายมุข" รุ่น10 ประจำปีการศึกษา 2563
5 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สพฐ.
6 ได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
7 ได้รับการยกย่อมเป็นบุคคลต้นแบบรางวัล อวโลกิเตศวร อวอร์ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 สาขาเทิดทูนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์
8 โล่รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 (ส.บ.ม.ท.)
9 โล่รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสพม.11
10 เกียรติบัตรประเภทผู้บริหารสถานศึกษา "ครูดีไม่มีอบายมุข" รุ่น 8 ประจำปีการศึกษา 2561
11 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556