โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีรเดช จู่ทิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1728-1304
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภูมิศาสตร์ วิชาโทประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พ.ศ. 2541 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30 ก.ค. 2533 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ 1 ระดับ 3
15 พ.ค. 2535 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
30 พ.ค. 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
14 ม.ค. 2553 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
20 มิ.ย. 2556 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21 ก.ค. 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พ.ค. 2558 โรงเรียนนาสักวิทยา จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 พ.ค. 2559 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 พ.ย. 2562 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล