โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2566 (อ่าน 26) 26 พ.ค. 66
แนวปฏิบัติการดูแลนักเรียนที่มาสาย (อ่าน 159) 23 ม.ค. 66
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม อำเภอเคียนซา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ????จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 246) 20 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่ดคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 830) 26 พ.ค. 65
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินและวันจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2564 (อ่าน 3721) 24 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียน onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3809) 13 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3848) 14 ธ.ค. 64
แนวทางจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ม.1-5 (อ่าน 3406) 26 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3873) 27 ต.ค. 64
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟัง การเสวนาออนไลน์ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน (อ่าน 3861) 19 ต.ค. 64
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) (อ่าน 3894) 23 ก.ค. 64
การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3872) 09 ก.ค. 64
คู่มือแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 3861) 07 ก.ค. 64
การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3807) 10 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3861) 17 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3888) 17 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3858) 31 มี.ค. 64
แจ้งเปิดสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน 3887) 15 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุจำเป็นพิเศษ (อ่าน 5385) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน) (อ่าน 6897) 02 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การทดลองเปิดเรียน on-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ (อ่าน 6992) 13 ส.ค. 63
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7182) 27 พ.ค. 63
แจ้งคุณครูทุกท่านให้เริ่มจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 (อ่าน 7858) 17 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7476) 23 เม.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7221) 31 มี.ค. 63
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6469) 22 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสาร(ครั้งที่3) (อ่าน 7451) 08 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสาร (อ่าน 7665) 08 ส.ค. 62
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤตยศ ย้อนญาติ กับแชมป์ว่าวนานาชาติประเทศไทย (อ่าน 6440) 28 พ.ค. 62
ประเมิน Zero waste school โรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 6454) 24 พ.ค. 62