โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://www.youtube.com/watch?v=IgcLGZxhZbc&feature=youtu.be