โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

https://drive.google.com/file/d/17D7pgo6E_fpaLydlOLcn0ZE8ERdb2Fsj/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1rLRof1gYYnODSZCZfzAJazf0TWj1otWL/view?usp=sharing