โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) https://drive.google.com/file/d/1e4kOzTTRQrF_NQwhFoTCWp0jxZNih_v_/view?usp=sharing