โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ การเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) https://drive.google.com/file/d/1Ol0gti-PXPkIeJhdHKN30XOmhRykxKr7/view

 https://drive.google.com/file/d/1Ol0gti-PXPkIeJhdHKN30XOmhRykxKr7/view