โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
คณะผู้บริหาร

นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุจิน น้อยจีน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติพงษ์ กาญจน์สำเริง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุ่งระวี เมฆไลย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0950193743
อีเมล์ : rungraweemeklai@gmail.com