โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
จุดเน้น / กลยุทธ์
จุดเน้นการดำเนินงาน / กลยุทธ์
จุดเน้นการดำเนินงาน
          ด้านผู้เรียน
                    1)  ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
                    2)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)
                    3)  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ภาคภูมิใจในท้องถิ่น และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    4)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
 
          ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะสำหรับการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ
                    2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญกำลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
                    3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
                    4)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพในทุกด้าน
                    5)  ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายความร่วมมือ
 
          ด้านบริหารจัดการ
                    1)  โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีและดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา
                    2)  โรงเรียนบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
                    3)  โรงเรียนมีและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
                    4)  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้มาตรฐาน
                    5)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 
4. กลยุทธ์ (Strategy)
          1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          2)  พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
          3)  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบมุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
          4)  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
          5)  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์  (Goals)
          ด้านผู้เรียน
                    1)  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลก และมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21
                    2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับวัย มีความเป็นผู้นำตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                    3)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
                    4)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
                    5)  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังในนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
                    6)  ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
                    7)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และรักษ์ความเป็นไทย
                    8)  ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
                    9)  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะสำคัญ
                    10)  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
                    11)  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี  และมีสุนทรียภาพ
 
          ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม
                    2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัย ในการจัดการรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                    3)  ครูมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
                    4)  ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นครูในศตวรรษที่ 21
                    5)  ครูมีความสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
                    6)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    7)  ครูมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
          ด้านบริหารจัดการ
                    1)  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
                    2)  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
                    3)  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
                    4)  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นพลโลก
                    5)  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
                    6)  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
                    7)  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
                    8)  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ค่านิยม/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ค่านิยม
รักความสะอาด รักสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์
โรงเรียนปลอดขยะ
 
อัตลักษณ์
ช่วยเก็บ ช่วยกวาด ให้โรงเรียนสะอาด